Jul
21
2014

Unicity #2

ทุกธุรกิจเป็นธุรกิจที่มีคุณค่าแทบทั้งสิ้นแต่เหตุที่มาเลือกยูนิซิตี้ก็เพราะว่า ธุรกิจของยูนิซิตี้สามารถให้ผลลัพธ์ได้ 3 ทางคือ 1.สุขภาพที่ดี 2.อิสรภาพทางด้านเวลา และ3.การเงิน โดยมีแรงบัลดาลใจในการทำธุรกิจมาจากคุณแม่และครอบครัว ซึ่งธุรกิจยูนิซิตี้สามารถทำให้ดิฉันสามารถเกษียณได้เร็วที่สุดกับความสำเร็จในวันนี้สิ่งสำคัญมองว่า ความสำเร็จที่จะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนคือ เราจะCopy คนที่สำเร็จ โดยจะมี 4 หุ้นส่วนที่อยู่กับชีวิตตลอดไป โดยจะสร้างคนให้สำเร็จให้ได้มากที่สุดและเกษียณได้
“สิ่งที่ได้เรียนรู้และสำเร็จมา”ดิฉันจะนำเสนอและถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้มาให้กับทีมงานทุกอย่าง อย่างเป็นระบบ ความสำเร็จจะส่งต่อให้กับทีมงาน เรารู้ ทีมรู้ เราทำได้ ทีมทำได้ เราได้เงิน ทีมได้เงิน ทุกอย่างเราส่งต่อให้กับทีมงานอย่างมั่นคง” วันนี้หากดิฉันเกษียณจากยูนิซิตี้แล้ว Income ของดิฉันก็ยังจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะดิฉันอยู่กับ 4 หุ้นส่วนและสร้างทีมที่มั่นคง สร้างทีมที่อยู่ในระบบ เมื่อถึงเวลาที่ดิฉันอยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดแล้วเกษียณ ตอนนั้นรายได้ของดิฉันจะไม่มีทางหยุดและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งตัวดิฉันเองและทีมงาน ทุกวันนี้ดิฉันตั้งเป้าหมายในแต่ละวันว่าจะออกไปพบปะผู้คนและบอกเล่าแนวความคิดอย่างมีระบบทุกๆ วันร่วมกับทีมงาน เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจนกว่าจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด

Every business is valuable, but the reason I have chosen Unicity is that Unicity business can provide 3 results: 1. good health 2. time freedom 3. money. I have drawn inspiration from my mother and family. Unicity business allows me to be able to retire very soon. Regarding my current success, I think that we can achieve the sustainable success by copying successful people. We shall have four partners who will be with us forever. And we shall build up as many successful followers as possible and then we can retire.
“Whatever I have learned and succeeded, I will present and impart them all to my team members systematically. My success will be transferred to my team. I know, my team knows. I earn money, my team earns money. Everything has been transferred to my team steadily.” Today if I retire from Unicity, I still earn income continuously and it keeps increasing as I have worked with my four partners and built up a strong team, a systematic team. When I reach the highest position and then retire, my income will not stop. Yet it will keep increasing, both for me and my team. Today, I have set daily goals that I will go out with my team members to meet people and tell them about my ideas. I will learn and improve myself constantly until I reach the highest position.

Mar
25
2014

Abstract : Management of educational park

๑. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดอุทยานการศึกษา วัด…. มีแนวคิดการจัดการการใช้พื้นที่ทั้งหมดของวัดเป็นอุทยานการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมของวัดให้ให้สวยงามสะอาดตา เป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตในภาพรวมซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัด บุคคล อายุ เวลา สถานที่ โดยมีรูปแบบผสมผสานกันที่สัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนเอง สัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงชีวิต
๒. รูปแบบการจัดการวัดเป็นอุทยานการศึกษาของวัด … มีรูปแบบการจัดการวัดเป็นอุทยานการศึกษาเชิงพุทธที่เน้นการอบรมสั่งสอน และการให้ความรู้ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและพุทธศาสนิกชนเป็นหลัก เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศแก่สถาบัน หน่วยงานต่างๆ เช่น กิจกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีคุณค่ามีความสำคัญต่อการศึกษาและทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ วัดจึงเป็นอุทยานการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่มีขีดจำกัด และสามารถหาความรู้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย จึงเป็นอุทยานการศึกษาที่หมายถึงสถานที่มีอยู่รอบตัวผู้เรียน เป็นแหล่งประสบการณ์ที่เรียนรู้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

1. The concept of educational park management
Wat…. has an idea to use the whole area of the temple as an educational park, and create a nice and clean environment in the temple. So that the temple will be a center for promoting lifelong learning which includes formal education, non-formal education and informal education and there will be no limitations on person, age, time or place.
The integrated pattern is associated with the lifestyle of people in community and other factors which are related to living in terms of society, environment, religion, economy, and politics. It aims to enable all people to develop their full potential, so that they will have enough knowledge, skills and experience to live their lives and do their jobs and they can adapt themselves to the changing society and circumstances properly at every period of life.
2. The management pattern of educational park in temple of Wat ….. The management pattern of educational park in temple focuses on teaching and giving knowledge together with cultivating morality and virtues in children and Buddhists, in order to build a solid foundation for right and good living. It also aims to be an information center for other institutes and organizations, for example, information on religious activities, culture and traditions which are valuable for education. So the temple will be a lifelong learning center for every person regardless of age, gender, or occupation. They can come to learn without limits and throughout their lives. It is the educational park that comprises the areas surrounding the learners. It is the experience center where learners can learn both directly and indirectly, seek knowledge by themselves and apply knowledge in their daily lives appropriately.

Feb
21
2014

โครงการรับจำนำข้าว (Rice subsidy scheme)

ช่วงนี้ข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ระดับชาติของประเทศไทย ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกคงหนีไม่พ้นข่าวม็อบ กปปส. กับข่าวโครงการจำนำข้าวที่ล้มเหลวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับ วันนี้ผมจึงเอาศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า โครงการรับจำนำข้าว มาคุยให้ฟังครับ เพราะคิดว่าน้องๆ หลายคนคงจะอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่ายังไง

ผมอ่านเจอในเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ เขาลงพาดหัวข่าวว่าดังนี้ครับ

Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra will be charged with neglect of duty over a rice subsidy scheme.

ประโยคนี้แปลว่า นายกรัฐมนตรีไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะถูกตั้งข้อหาว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าว

Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra has denied allegations that she failed to heed warnings of possible corruption in a rice subsidy program.

แปลว่า นายกรัฐมนตรีไทยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า เธอไม่สนใจคำเตือนเรื่องคอรัปชันที่อาจเกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าว

ครับ โครงการรับจำนำข้าว ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า rice subsidy scheme (program)  แต่ความจริงคำว่า subsidy มีความหมายว่า เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ (จากรัฐบาล)  ครับ  ที่ใช้คำนี้ก็เพราะมันเป็นโครงการที่รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือ โดยรับซื้อข้าวจากชาวนาครับ

Feb
21
2014

Advance to AEC

นับเวลาถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียง 2 ปีเท่านั้น ที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กำลังกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะมีผลจริงในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แม้ว่าถนนที่มุ่งสู่…เออีซีของธุรกิจไทยจะเปิดกว้างอยู่มาก กับ”โอกาสทางธุรกิจ” ที่มีมูลค่ามหาศาล ด้วยขนาดของตลาดที่ใหญ่ และกำลังซื้อเพิ่มขึ้น แต่ในชั่วโมงนี้ยังมีอุปสรรคปัญหาอีกหลายประการ ที่ต้องศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่กำลังจะเข้ามา และการเตรียมความพร้อมก่อนย่างก้าวออกไปตลาดต่างประเทศเต็มตัว เพราะโอกาส มักจะมาคู่กับปัจจัยเสี่ยงเสมอ
ปฎิเสธไม่ได้ว่าการรวมตัวกันย่อมเกิดผลดีแน่นอน จะทำให้มีพลังทางเศรษฐกิจในเวทีโลกเพิ่มสูงมากขึ้น ให้แก่กลุ่มสมาชิกอาเซียนที่ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา และบรูไน ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจำนวนผู้คน ซึ่งประชากรรวมกัน 580 ล้านคน รายได้รวมจีดีพี รวมกันประมาณ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ต่อหัวต่อประชากร นั่นจึงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องรู้ และลุกขึ้นมาปรับตัว เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันพร้อมบุกและขยายตลาดสู่ประเทศอาเซียน การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เป็นมากกว่าการเปิดเสรีทางการค้า ที่ส่งผลให้ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนเป็นเสมือนประเทศเดียวกัน ไม่มีกำแพงภาษี ที่อัตราภาษีนำเข้าระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกันจะลดลงเป็นศูนย์ ไม่มีการกีดกันทางการค้า การลงทุน และที่สำคัญฝีมือแรงงาน สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี

There are only two years left before ASEAN countries become ASEAN Economic Community (AEC), which will officially come into effect on December 31, 2015. The road to AEC is open wide for Thailand’s business, due to the high value business opportunities with a huge market and rising purchasing power. However, at this moment there are still several problems and obstacles that we should study thoroughly, so that we will be ready for the upcoming new business opportunities and ready to fully enter the overseas markets, as opportunities always come with risks.
It is undeniable that the unification is certainly beneficial. The ASEAN, consisting of the following 10 countries – Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Cambodia, and Brunie – will get more economic power on the world stage. ASEAN has a total population of 580 million and a combined Gross Domestic Product (GDP) of 1.7 trillion dollars. These are the facts that the business sector should know and adapt itself in order to be prepared for the upcoming competition. Meanwhile, they should also be ready to enter and expand into the ASEAN market. The ASEAN Economic Community is much more than a free trade agreement. The ten ASEAN countries will become one. There are no tax barriers and the import duties among ASEAN countries will become zero; and also no barriers to trade and investment. And the important thing is the skilled workers will be allowed to move freely across countries.

Feb
05
2014

Unicity # 1

ความสำเร็จของชีวิต มันไม่ใช่เรื่องความคิดอีกต่อไป
แต่ความสำเร็จในชีวิต มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้พิสูจน์ได้
จากการร่วมงานกับ Unicity ในระยะเวลาสั้นๆ
วันนี้ผมถือได้ว่า ผมมาไกลจากฝันเยอะมาก
ความสำเร็จเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วัตถุสิ่งของ บ้าน รถ ครอบครัว
เรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิต
มีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างไม่ต้องกังวลใดๆ เลย
ซึ่งจากอดีต สิ่งนี้คือสิ่งที่เราขาดมากๆ เลย
และในเรื่องต่อมาก็คือ เราเห็นรอยยิ้ม
เราเห็นความสุขของคนที่เดินตามเรามา
เราเห็นครอบครัวเค้ามีบ้านมีรถมีรอยยิ้ม
และใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข
และเรายังสามารถส่งต่อชีวิตที่ดีดีแบบนี้
จากรุ่นสู่รุ่น รุ่นสู่รุ่น โดยไม่มีที่สิ้นสุด
ความสำเร็จของเรานี้ มันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะครอบครัวเรา และก็ทีมงานของเรา
เรายังช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านของศาสนา หรือองค์กรใดๆ
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่มันงดงามในธุรกิจนี้

Success in life is not just an idea anymore.
But success in life is the real thing that can happen and can be proven.
Though I have been working with Unicity for a short period, I think that today I have gone far beyond my dream.
We are successful in all aspects. We have all the material things we need – houses, cars and so on. And we have a successful family life.
We have the freedom to live our lives.
We have a lot of time to spend with our families and have nothing to worry about.
It was what we really lacked in the past.
Another thing is we see the smiles.
We see the happiness of those who follow our steps.
We see that their families have houses, cars and smiles.
And they live happily with their families.
And we can transfer this model of good life…from generation to generation and go on infinitely.
Our success is not limited to our families or our team members only.
We also contribute to society in many ways. We support religious activities and charitable causes.
And that’s the beauty of this business.

Jan
30
2014

JC House Brand Products

1. ผงซักฟอก จอยวอช (JoinWash Washing powder) สีฟ้า คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย สูตรเพิ่มพลังซัก 3 เท่า ทำให้ประหยัดในการใช้ผงซักฟอก, ขจัด คราบ หมดจด ผ้าหอมสดชื่น ไร้กลิ่นอับ
- ลักษณะฟองละเอียด ( Compact Formular ) ทำให้ละลายน้ำได้ดี ไม่มีสารตกค้างหลังซัก
- ไม่มีส่วนผสมของแป้งทำให้เวลาซักผ้าแล้วจะไม่ทิ้งคราบแป้ง ติดเสื้อผ้าหลังจากตากแห้ง
- เพิ่มพลังซัก ช่วยขจัดคราบฝังแน่นได้ดียิ่งขึ้น
- ปริมาณฟองพอเหมาะแก่การซักทั้งแบบเครื่องและมือ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
- เอนไซม์ โปรตีเอส ช่วยขจัดคราบสกปรกฝังแน่นในเนื้อผ้าออกได้ดียิ่งขึ้น เช่นคราบเลือด,คราบกาแฟ,คราบโคลน,ซีอิ๊ว ฯลฯ
- สารฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับในผ้า
- Polymer ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้ย้อนกลับมาติดผ้าอีก
- มีส่วนผสมของ Moisturizer ทำให้ถนอมมือผู้ซัก
วิธีการใช้ ตวงผงซักฟอก 1 ช้อน ต่อผ้า 5 – 10 ชิ้น ควรแช่ผ้าไว้ก่อนซักประมาณ 30 นาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซักล้าง คราบสกปรกให้หลุดออกได้ง่าย โดยไม่เปลืองแรงขยี้
คำเตือน หลังซักทุกครั้ง ควรล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้อาบน้ำ สระผม หรือล้างจาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผงซักฟอกเป็นเวลานาน ควรสวมถุงมือป้องกันสำหรับผู้ที่แพ้ผงซักฟอก ถ้ามีอาการแพ้ให้รีบปรึกษาแพทย์
2. ผงซักฟอก จอยวอช (JoinWash Gold Washing powder) สีทอง คุณสมบัติ เป็นผงซักฟอก สูตรเข้มข้น ให้พลังซักที่สะอาดว่าผงซักฟอกทั่วไป 1 เท่า เพิ่มสาร Bentonite ช่วยให้ผ้านุ่ม โดยเฉพาะถ้าซักอย่างต่อเนื่องจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน Quest lock เป็น Builder ช่วยลดความกระด้างของน้ำ เป็น Disperse agent ช่วยให้การกระจายตัวของคราบสกปรกดีขึ้น และ ไม่ย้อนกลับมาติดผ้าอีก เป็น Silver nano ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้นในผ้า กลิ่นหอมติดทนนาน เนื่องจากใช้เทคโนโลยี Encapsulation ทำให้อนุภาคของน้ำหอมไปจับติดที่ใยผ้าทำให้คงความหอมได้ยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะแก่การซักทั้งแบบเครื่องซักผ้า แบบ ฝาหน้า และ ฝาบน
วิธีการใช้ ตวงผงซักฟอก 1 ช้อน ต่อผ้า 10 – 20 ชิ้น ควรแช่ผ้าไว้ก่อนซักประมาณ 30 นาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซักล้าง คราบสกปรกให้หลุดออกได้ง่าย
คำเตือน หลังซักทุกครั้ง ควรล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ห้ามใช้อาบน้ำ สระผม หรือล้างจาน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผงซักฟอกเป็นเวลานาน ควรสวมถุงมือป้องกันสำหรับผู้ที่แพ้ผงซักฟอก
ถ้ามีอาการแพ้ให้รีบปรึกษาแพทย์
3. น้ำยาปรับผ้านุ่ม จอยวอช (JoinWash Fabric Softener ) กลิ่น Orietal Floral, Fresh Bouguet
คุณสมบัติ คือ ขจัดปัญหาผ้าลีบติดตัว ช่วยให้ผ้าพลิ้วสวมใส่สบาย ช่วยให้ผ้านุ่มไม่หยาบกระด้าง ทำให้รีดเรียบได้ง่าย และป้องกันการเกิดรอยยับได้ยาวนานขึ้น มีกลิ่นหอมติดทนนานและช่วยป้องกันกลิ่นอับชื้น มีส่วนประกอบของซิลิโคนที่ช่วยรักษาสีและถนอมใยผ้า ช่วยปรับสภาพใยผ้าให้คืนรูป นุ่มฟูน่าสวมใส่
วิธีการใช้ ซักด้วยมือ ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1-2 ฝาต่อน้ำ5 ลิตร ในน้ำสุดท้าย นำผ้าลงแช่แล้วทิ้งไว้สักครู่บิดและตากโดยไม่ต้องล้างน้ำซ้ำ
ซักด้วยเครื่อง ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1-2 ฝา ลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม แล้วเดินเครื่องต่อ
คำแนะนำ สำหรับผ้าจำนวนมากที่ต้องการความนุ่มหอมเป็นพิเศษ ให้เพิ่มปริมาณการใช้จากปกติ และไม่ควรเทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงบนผ้าโดยตรง
4 น้ำยาล้างจาน จอยวอช (JoinWash Dishwashing Liquid )
คุณสมบัติ น้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้น ช่วยขจัดคราบมัน และกลิ่นคาวอาหารให้สะอาด ผสมน้ำมะนาว ขจัดคราบมัน ไร้คราบลื่น ล้างฟองออกง่าย สะอาดหมดจด ไม่มีกลิ่นตกค้าง มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ สาร Biodegradable ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
วิธีการใช้ หยดน้ำยาล้างจานประมาณ 5 cc ลงบนฟองน้ำเปียก ใช้ล้างภาชนะตามปกติ แล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด สำหรับคราบสกปรกมาก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น
คำเตือน 1. ห้ามรับประทาน 2 . ระวังอย่าให้เข้าตา 3 . ผู้ที่แพ้สารเคมีง่าย ควรสวมถุงมือยาง 4 . ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์ 2. หากกลืนกินผลิตภัณฑ์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมด้วยฉลากและภาชนะบรรจุ

1. Join Washing Powder, Blue Colour
Product description
- Produced by modern manufacturing technology. 3X Concentrated cleaning power help reduce the amount of powder used and completely remove the stains and foul odor.
- The fine bubble can dissolve very well in water and leave no residue on your clothes.
- It does not contain starch, so no white stain appears on your clothes after drying.
- It increases cleaning power which can remove deep-seated stains.
- It produces adequate bubbles and is suitable for both machine and hand wash. So it can save your money.
- The protease enzyme helps to remove tough stains such as blood, coffee, mud, sauce, etc. more easily.
- The antibacterial substances prevent odor-causing bacteria.
- The polymer prevents dirt from re-depositing on the clothes.
- The moisturizer keeps your hands moisturized.

Usage
Use 1 tablespoon of washing powder for 5 -10 pieces of clothes. Soak the clothes in the mixture for 30 minutes, to boost the cleaning performance and help remove the stains with a little scrubbing.
Warning
After washing clothes, wash your hands and dry them thoroughly. Do not use it to wash your body, your hair or dishes. Avoid contact with the washing powder for a long period. You should wear gloves if you are allergic to washing powder. If you have an allergic reaction, you should see a doctor immediately.

2. JoinWash Gold Washing Powder, Gold Colour
Product description
- It is a concentrated washing powder which has double action power.
- It contains Bentonite that help soften your clothes. It is more obvious if you use this washing powder continuously.
- It contains QuestLock, a detergent builder, which can reduce water hardness.
- It is a dispersing agent that can disperse dirt in clothes more easily and the dirt will not be redeposited in clothes.
- It contains silver nanoparticles that kill odor-causing bacteria. With the encapsulation process, the perfume particles will adhere to the fibres making the fragrance last longer.
- It is suitable for both types of washing machines – top loading and front loading.
Usage
Use 1 tablespoon of washing powder for 10-20 pieces of clothes. Soak the clothes in the mixture for 30 minutes, to boost the cleaning performance and help remove the stains easily.

Warning
After washing clothes, wash your hands and dry them thoroughly. Do not use it to wash your body, your hair or dishes. Avoid contact with the washing powder for a long period. You should wear gloves if you are allergic to washing powder. If you have an allergic reaction, you should see a doctor immediately.

3. JoinWash Fabric Softener (Oriental Floral & Fresh Bouguet Fragrances)

Product description
- Remove static cling from your clothes and make them fluffy.
- Make your clothes softer and your ironing go more smoothly. Keep your clothes wrinkle-free for a long time.
- Give your clothes longer lasting fragrance and prevent foul odor.
- It contains silicone which help preserve the colour and fiber of fabric. It can loosen the fibers and make your clothes soft and fluffy.
Usage
1. Hand washing: Add 1-2 capfuls of softener into 5 litres of final rinse water. Soak the clothes in it for a few minutes. Then squeeze them out and hang them to dry.
2. Machine washing: Add 1-2 capfuls of softener to the container of the washing machine and run the machine.
Instruction : If you have a large load of laundry, more capfuls may be needed. Do not pour fabric softener directly onto clothes.

4. JoinWash Dishwashing Liquid
Product description
- The concentrated dishwashing liquid contains lime juice which can remove grease and fishy smell, and leave a non-slip surface.
- Easy to rinse off, leaves dishes refreshingly clean and residue-free.
- Contains biodegradable ingredients and biodegradable surfactants which protect the environment.
Usage
- Add 5 cc of dishwashing liquid to the wet sponge and clean the dishes with some water. Then rinse them in clean water. If your dishes are very dirty, add a little bit more liquid.
Warning
1. Do not swallow it.
2. Do not let the liquid get into your eyes.
3. If you are allergic to chemicals, you should wear gloves.
4. Do not throw the dishwashing liquid or its packaging into the river, canal, and public waterway.
First Aid Measures
1. In case of eye contact, rinse thoroughly with water. If the eye still feels irritated, go to see a doctor.
2. If you swallow dishwashing liquid, drink large amounts of water or milk. Go to see a doctor immediately and bring along the dishwashing liquid.

Dec
13
2013

Apartheid (การเหยียดสีผิว)

Apartheid (การเหยียดสีผิว)

เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวที่น่าเศร้าสำหรับชาวแอฟริกาใต้ และคนที่รักความยุติธรรมทั่วโลก นั่นคือข่าวการเสียชีวิตของนายเนลสัน แมนเดล่า วัย 95 ปี  อดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรกแห่งแอฟริกาใต้ ผู้ได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพและยุติการเหยียดผิวในแอฟริกาใต้

วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่แปลว่า การเหยียดสีผิว กันนะครับ  ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า apartheid หรือ racial segregation ครับ  สองคำนี้ความหมายเหมือนกัน แต่คำว่า  apartheid จะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่า เพราะแปลว่า ระบบการปกครองแบบแบ่งแยกสีผิว ของแอฟริกาใต้ครับ   อีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็คือ racial oppression  แปลว่า การกดขี่ทางเชื้อชาติครับ

ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคในภาษาอังกฤษกันนะครับ สำนักข่าว CNN พาดหัวข่าวว่า

Freedom fighter, prisoner, moral compass and South Africa’s symbol of the struggle against racial oppression. That was Nelson Mandela, who emerged from prison after 27 years to lead his country out of decades of apartheid.

นักต่อสู้เพื่อเสรีภาพ นักโทษ เข็มทิศทางจริยธรรม และสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับการกดขี่ทางเชื้อชาติของแอฟริกาใต้ นั่นคือ เนลสัน แมนเดล่า ผู้ออกจากคุก หลังจากถูกจำคุกมาเป็นเวลา 27 ปี เพื่อนำพาประเทศของเขาให้หลุดพ้นจากหลายทศวรรษแห่งการเหยียดสีผิว

He fought against apartheid, a system where non-white citizens were segregated from whites and did not have equal rights.

เขาได้ต่อสู้กับการเหยียดสีผิว ซึ่งเป็นระบบที่พลเมืองที่ไม่ใช่คนผิวขาว ถูกแบ่งแยกออกจากคนผิวขาว และไม่ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน

 

 

 

 

Nov
25
2013

Asean View

โอกาสทางด้านแรงงาน ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่หากพูดถึงแรงงานไทย แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง แรงงานของไทยนั้นมีทั้งทักษะที่เป็น hard skill และ soft skill ซึ่ง hard skill นั้นหมายถึงความรู้ ความชำนาญในทักษะฝีมือที่ไม่เป็นรองชาติใด ความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนความปราณีต และ Soft skill หมายถึงความมีมนุษยสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันของแรงงานไทย ซึ่งทักษะทั้งสองด้านเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่เราควรเพิ่มทักษะด้านอื่นๆเช่น ภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของธุรกิจและรู้จักการปรับตัวให้เร็วมากขึ้น การปรับตัวในที่นี้ หมายถึง การเป็นแรงงานในเชิงการแข่งขัน มีความสามารถและกระบวนการคิดเชิงรุก เพราะแรงงานไทยมักจะเคยชินกับการทำงานตามสั่งมากกว่าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นเอง
ขณะเดียวกันเราให้ความสำคัญกับแรงงานที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีค่อนข้างมาก และขาดคนในระดับวิชาชีพ ทำให้เกิดความไม่สมดุลในตลาดแรงงาน หากพิจารณาแล้วโอกาสของแรงงานฝีมือนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในที่นี้หมายถึงช่างฝีมือเฉพาะด้าน เช่น ช่างซ่อมเสื้อผ้า ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซักรีด อาชีพดูแลความสะอาดคอนโดส่วนบุคคล เป็นต้น และยังมีโอกาสมากในตลาดตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งในสมัยก่อนเราอาจมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากทำ และเห็นว่าไม่มีคุณค่าหรือรายได้น้อย แต่ปัจจุบันแล้วมิติสังคมได้เปลี่ยนไป เริ่มจากสิ่งใกล้ตัว ปัจจุบันช่างซ่อมเสื้อผ้านั้นมีรายได้จากการซ่อมเสื้อผ้าจากชาวต่างชาติค่อนข้างดี

The Workforce Opportunity
Thai labor is not a new issue. But speaking of it in another aspect, Thai labor consists of both hard and soft skills. Hard skills here mean knowledge and competence in skills which we, the Thais, are second to none. Our hard skills also stress the importance of meticulousness and fine attention to create pieces of work; meanwhile the soft skills are expressed by the interpersonal relations and collaborations of Thai labor. Although these two skills are definite advantages of Thai labor, we also need to enhance other skills such as language to correspond with the changes in business, and learn to adjust to the situations more quickly. The adjustment here means to become a competitive workforce that has the competencies and proactive thinking as Thai labor is normally accustomed to doing as they are told rather than expressing their creativity.
We, to a certain extent, give importance to workers with a bachelor’s degree whereas we have not enough of vocational workers and this has led to the imbalance in the labor market. In fact, the opportunity of skilled labor is very significant. The skilled labor here is the workers with specialized areas of expertise which include clothing repair persons, automotive mechanics, laundrymen and condo maids. There are a lot of opportunities for them in the market due to economic growth rates in the region. In the past, we might think that these were jobs that nobody wanted to do and people considered them worthless and low paid employment. However, the social dimensions have changed nowadays and we will mention clothing repair persons first as this is quite recognizable to us. At present, the clothing repairers are earning a great income from fixing cloths for foreigners.

Nov
25
2013

Asean Economic Community

อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากการเปิด AEC นั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการและประชาชนในประเทศ หากคนไทยปรับตัวได้ดี มีการวางแผนในการดำเนินนโยบายอย่างรอบคอบการเปิด AEC จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาประเทศสู่ระดับสากล เนื่องจากจะมีโอกาสมากมายที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้
จากข้อมูลอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉลี่ยของ World Bank เมื่อปี 2012 ที่ผ่านมา พบว่าโลกมีการเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 2.2 เท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้ามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 5.5 จะเห็นได้ว่าในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มยูโรโซน และประเทศญี่ปุ่น มีเศรษฐกิจที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงัน อาเซียนกลับเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จนถูกคาดหวังว่าจะเป็นหัวรถจักรสำคัญในการกอบกู้เศรษฐกิจของโลกให้กลับมาดีเช่นเดิม ดังนั้นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจยิ่งน่าจะเป็นตัวเร่งให้อาเซียนมีการเติบโตที่ร้อนแรงขึ้นอีก เพราะกำแพงทางการค้าต่างๆได้หายไป ซึ่งหากประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมที่ดีจะก่อให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการผลิต การขยายตลาด การลงทุน และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนถึงการพัฒนาคน นอกจากนี้ตลาดจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมหาศาลโดยเพิ่มขึ้นเป็น 600 ล้านคน จากเดิมที่การค้าขายระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีขนาดตลาดเพียงไม่แค่กี่สิบล้านคนเท่านั้น

However, whether Thailand has advantages or disadvantages under the AEC is dependent on the readiness of the entrepreneurs and people in the country. If Thai people adapt themselves well and set up a plan for policy administration carefully, the AEC formation will be an important step in the country’s development into the international arena, as this great change will lead to many opportunities.
According to data from the World Bank, the world GDP growth rate in 2012 was only 2.2%. On the contrary, the Asian economic growth rose to 5.5%. It can be seen clearly that while the developed countries like the USA, countries in the eurozone and Japan are facing stagflation, Asian economies continue to grow that they are expected to act as a main locomotive for the world economic recovery. Therefore, the free market economy will accelerate the Asian growth much more, as all trade barriers disappear. If Thailand makes good preparations, it will bring benefits and efficiency to manufacturing, market expansion, and investment as well as lead to technological advancement and human development. Moreover, the market will greatly expand, with a combined population of about 600 million. Previously, trade between Asian countries covered the market of only 20-30 million people.

Oct
31
2013

mourn (ไว้ทุกข์)

Mourn (ไว้ทุกข์)

เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวใหญ่ที่นำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ประชาชนชาวไทยข่าวหนึ่ง นั่นคือข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต สำนักนายกรัฐมนตรีจึงประกาศขอความร่วมมือส่วนราชการและภาคส่วนอื่นๆ ในการถวายอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช ด้วยการลดธงครึ่งเสา 3 วัน พร้อมแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อไว้ทุกข์เป็นเวลา  30 วัน

หลายๆ คนอาจจะนึกสงสัยว่า คำว่า ไว้ทุกข์ ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าอะไร วันนี้ผมเลยหาศัพท์คำนี้ รวมทั้งประโยคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาพูดคุยให้ฟังกันนะครับ

ข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช ในภาษาอังกฤษเขาเขียนไว้แบบนี้ครับ

The permanent secretary of the Prime Minister’s Office, Thongthong Chandrangsu, said government offices in Thailand will fly the national flag at half-staff for three days and government officials will be asked to wear black outfits for 15 days to mourn the Supreme Patriarch’s death.

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หน่วยงานราชการในประเทศไทยจะลดธงครึ่งเสาเป็นเวลาสามวัน และข้าราชการจะสวมชุดดำเป็นเวลา 15 วันเพื่อไว้ทุกข์แด่สมเด็จพระสังฆราช

The national mourning period following the death of the Supreme Patriarch will be extended from 15 days to 30, the government has announced.

รัฐบาลประกาศขยายช่วงเวลาไว้ทุกข์ของประเทศ ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชจาก 15 วัน เป็น 30 วัน

ครับ คำว่า ไว้ทุกข์ ในภาษาอังกฤษ คือ to mourn ส่วนสวมชุดไว้ทุกข์นั้น ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า to wear (black) mourning clothes / dress / attire

 

 

 

Older posts «

Go To Top