«

»

Apr
02
2011

Introduction บทนำ

ตัวอย่างของงานแปลที่ยกมาจากเว็บไซต์ www.diccionariotailandesespanol.com

ต้นฉบับภาษาอังกฤษ แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
IntroductionThe dictionary was designed for those who don’t know Thai nor the International Phonetic Alphabet. Every word in Thai has a term in Spanish that shows you the best approximation to its pronunciation. While this approach isn’t completely accurate, it provides an useful way to use it in most real-life situations. บทนำพจนานุกรมเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับคนที่ไม่รู้ภาษาไทยและสัทอักษรสากล คำศัพท์ภาษาไทยทุกคำมีคำจำกัดความเป็นภาษาสเปนที่แสดงการออกเสียงคำนั้นๆ ได้อย่างคล้ายคลึงมากที่สุด ถึงแม้ว่าวิธีการนี้จะไม่ได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ แต่ก็บอกวิธีที่เป็นประโยชน์ในการใช้คำในสถานการณ์ในชีวิตจริงส่วนใหญ่
 The rules used to create the phonetic Spanish equivalents of Thai terms are the same for every word in the dictionary, allowing the reader to understand how the original Thai word is. This provides a solid foundation to learn the Thai script based on the sounds in Spanish.  หลักการใช้คำอ่านภาษาสเปนเพื่อเทียบเคียงกับคำศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ในพจนานุกรมเล่มนี้นั้นยึดหลักการเดียวกันทุกคำ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจถึงที่มาของคำศัพท์ภาษาไทย ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเรียนรู้ระบบการเขียนไทยโดยอิงกับเสียงของภาษาสเปน
 A reverse Thai-Spanish dictionary using the Thai script is also included. This is useful when someone has a Thai friend or just wants to allow a Thai person to use it, he’ll be able to look up the word in Thai and point to the translation in Spanish. พจนานุกรมเล่มนี้ยังรวมพจนานุกรมไทย-สเปนที่ใช้ตัวหนังสือภาษาไทยไว้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ี่มีเพื่อนเป็นคนไทยหรือเมื่อต้องการให้คนไทยใช้ ก็สามารถมองหาศัพท์ภาษาไทยและชี้ที่คำแปลภาษาสเปนได้เลย
 The dictionary covers around 10.000 words, including idiomatic expressions and everyday sentences widely used in Thailand. All of them are completely integrated within the alphabetic list, making it easy to locate them. พจนานุกรมเล่มนี้มีคำศัพท์ประมาณ 10,000 คำ ซึ่งรวมถึงวลีที่เป็นสำนวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปในประเทศไทย ทั้งหมดนี้ถูกเรียบเรียงไว้อย่างครบถ้วนตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้ง่ายแก่การค้นหา
ThanksThe dictionary was developed with the invaluable help of Kanchana Boorisheow and Giovanni Salinas. It’s impossible to overstate how useful their advice and guidance was. He would also like to thank the forum at DestinoTailandia.com and Paolo Zerbato. คำขอบคุณพจนานุกรมเล่มนี้ถือกำเนิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือที่มิอาจประเมินค่าได้ของคุณกาญจนา บุญศรีแก้ว และ คุณ Giovanni Salinas ซึ่งคงไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมดว่าคำปรึกษาและคำแนะนำที่พวกเขาได้มอบให้นั้นเป็นประโยชน์มากมายเพียงไร และ Juan ก็ขอขอบคุณเว็บบอร์ด Destino Tailandia.com และคุณ Paolo Zerbato ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Go To Top